polski
   
Wyszukiwarka
Strona główna / Stowarzyszenie / Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia


Statut
Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych
w Ochotnicy Dolnej – Młynne.
 
                                                       ( tekst ujednolicony)
                                                             Uchwała Nr 3/2011
                                                             Zebrania Walnego Stowarzyszenia
                                                             Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych
                                                             w Ochotnicy Dolnej – Młynne
                                                             z dn. 16.06.2011 r.
 
 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych w Ochotnicy Dolnej – Młynne” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Ochotnica Dolna – Młynne.
 
§ 2
1. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony.
2. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
 
§ 3
1. Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
1a. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności Gminy Ochotnica Dolna.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 
§ 4
Działalność stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
 
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest publiczna działalność na rzecz rozwoju edukacyjno – kulturalnego oraz poprawy warunków życia społeczności Ochotnicy Dolnej – Młynne, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) prowadzenia szkoły podstawowej i przedszkola;
2) działania na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola;
3) wspomaganie wyposażenia szkoły i przedszkola, poprawa warunków ich funkcjonowania;
4) ( uchylony )
5) tworzenia warunków do rozwoju uzdolnień uczniów;
6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej;
7) działalności wspomagającej rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw;
8) upowszechniania kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii oraz ochrony zdrowia;
9) rozwijania kultury regionalnej;
10) promocję wolontariatu.
 
§ 7
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
2) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz  zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek,
3) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
4) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i innych form informacyjno – doradczych,
5) prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie kultury, regionalizmu, sportu, turystyki oraz świadomości ekologicznej
6) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 
§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2.  Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego:
1) prowadzenia szkoły podstawowej i przedszkola;
2) działania na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola;
3) wspomaganie wyposażenia szkoły i przedszkola, poprawa warunków ich funkcjonowania;
4) tworzenia warunków do rozwoju uzdolnień uczniów;
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej;
6) działalność wspomagająca rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw;
7) upowszechniania kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii oraz ochrony zdrowia;
8) rozwijania kultury regionalnej.
3. Zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1) prowadzenia szkoły podstawowej i przedszkola;
2) działania na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola;
3) wspomaganie wyposażenia szkoły i przedszkola, poprawa warunków ich funkcjonowania;
4) tworzenia warunków do rozwoju uzdolnień uczniów;
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej;
6) działalność wspomagająca rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw;
7) upowszechniania kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii oraz ochrony zdrowia;
8) rozwijania kultury regionalnej;
9) promocja wolontariatu.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
 
§ 9
Stowarzyszenie posiada członków, którzy dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
 
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.
4. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.
5. Utrata członkostwa następuje na wskutek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia lub naruszającej dobre imię Stowarzyszenia.
5a. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje również na wskutek:
1) uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) śmierci członka.
6. Utratę członkostwa stwierdza uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia,
5) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
 
§ 12
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
 
§ 13
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia.
3. Pierwsze władze Stowarzyszenia wybierają spośród siebie członkowie założyciele Stowarzyszenia na zebraniu założycielskim.
4. Mandat członka władz wybieralnych wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a/ ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu
b/ pisemnej rezygnacji,
c/ odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 
§ 14
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyb że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 
§ 15
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
§ 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 
§ 17
1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes.
3. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
2) realizacja celów Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) przyjmowanie i skreślanie członków.
 
 
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
 
§ 20
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na rok.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.”
2a. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej:
1) (uchylony)
1a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) (uchylony)
2a) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) (uchylony)
3a) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Wybiera spośród siebie: Przewodniczącego i Zastępcę.
 
§ 21
1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 
§ 22
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 
§ 23
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
5) dotacji i ofiarności publicznej.
 
 
§ 24
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1a. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
3. Do zawierania umów, realizacji rachunków ze środków Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli we wszystkich sprawach wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika łącznie.
 
§ 24a
Stowarzyszenie nie może:
1) (uchylony)
1a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
4) (uchylony)
4a) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 25
Uchwalę w sprawie zmiany statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
§ 26
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 
§ 27
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 
Webmaster: IAP

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA